160531242_l.jpg


tentoukun1.gifวันพ่อแห่งชาติ
1.เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม
2. เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อ
3. เพื่อให้ผู้เป็นพ่อได้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
tentoukun1.gif วันแม่แห่งชาติ
1.เพื่อเทิดทูนพระคุณของแม่ และยกย่องบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวได้
2. เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูต่อแม่
3. เพื่อให้ผู้เป็นแม่ได้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

tentoukun1.gif วันบิดาแห่งฝนหลวง
1.เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาความเป็นมาของวันบิดาแห่งฝนหลวง
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวันบิดาแห่งฝนหลวง
3.เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันบิดาแห่งฝนหลวง
tentoukun1.gif วันครู
1.เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาความเป็นมาของวันครู
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันครู
3.เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันครู
tentoukun1.gif วันภาษาไทยแห่งชาติ
1.เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ
3.เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันภาษาไทยแห่งชาติ
tentoukun1.gif วันสุนทรภู่
1.เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาความเป็นมาของวันสุนทรภู่
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสุนทรภู่
3.เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันสุนทรภู่
tentoukun1.gif วันเยาวชนแห่งชาติ
1. เพื่อให้เยาวชนช่วงอายุ 15 - 25 ปี ได้ตระหนักนึกความสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ
2. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อประเทศชาติทั้งในด้านคุณภาพคุณธรรม
3. เพื่อให้นโยบายส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง สัมฤทธิ์ผล

tentoukun1.gif วันสิ่งแวดล้อมโลก
1.เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาความเป็นมาของวันสิ่งแวดล้อมโลก
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสิ่งแวดล้อมโลก
3.เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก

tentoukun1.gif วันสงกรานต์
1.เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาความเป็นมาของวันสงกรานต์
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสงกรานต์
3.เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันสงกรานต์
tentoukun1.gif วันลอยกระทง

1.เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาความเป็นมาของวัน วันลอยกระทง
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันลอยกระทง
3.เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันลอยกระทง