ชีวประวัติ | ผลงาน | รวมผลงานกวี

head.gif

pic02.giftext011.gif

ชีวประวัติ


เพลง :วันสุนทรภู่ แอนิเมชั่นURL :http://www.youtube.com/watch?v=v_r46THTdxwลงวันที่ : 13/07/2012เพลง :ประวัติสุนทรภู่
URL :
http://www.youtube.com/watch?v=xphv7dulpBY&feature=related
ลงวันที่ : 13/07/2012


text022.gif

ผลงาน

มีอยู่มากมาย มีทั้งที่เป็น

  • ประเภทนิราศ เช่น นิราศเมืองแกลง นิราศพระบาท นิราศเมืองสุพรรณ นิราศวัดเจ้าฟ้า นิราศพระประธม นิราศเมืองเพชร ฯ
  • ประเภทนิทาน เช่น โคบุตร พระอภัยมณี พระไชยสุริยา ลักษณวงศ์ สิงหไกรภพ
  • ประเภทบทเสภา เช่น ขุนช้างขุนแผน พระราชพงศาวดาร
  • ประเภทบทเห่กล่อม เช่น เห่จับระบำ เห่เรื่องพระอภัยมณี เห่เรื่องโคบุตร

คำกลอนสอนใจให้เรารู้จักรอบคอบและระมัดระวังในการคบคน เพราะจิตใจของมนุษย์นั้น ยากที่ใครจะคาดเดาได้แม้แต่ตัวของผู้นั้นเองท่านเปรียบให้เห็นว่าแม้เถาวัลย์จะคดโค้งอย่างไร ก็ยังเห็นไม่เหมือนใจคนและว่าน้ำใจความรักของพ่อแม่จึงจะเชื่อได้ อีกทั้งสอนว่าคนที่เราจะพึ่งพิงได้นั้นคือตัวของเรานั่นเอง
นอกจากนี้ท่านยังว่าวิชาความรู้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้เลี้ยงชีพต่อไปได้ แต่การมีวิชาความรู้ ก็ต้องรู้จักเอาตัวรอดด้วยจึงเป็นผลดี ในประโยคหลังนี้มีหลายคนไปตีความในทางลบ กล่าวว่าผู้ที่เอาตัวรอดนั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่โดยนัยความหมายที่แท้จริงแล้ว หาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะท่านหมายถึงการที่คนเราต้องรู้จักหาทางช่วยตัวเองด้วยสติปัญญาอย่าให้อับจนหนทางต่างหาก
นอกจากนี้ยังมีสุภาษิต สำนวน คติธรรมคำสอนอีกเป็นอันมากที่เราสามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างดี เช่น

โบราณว่าถ้าเหลือกำลังลาก จงออกปากบอกแขกช่วยแบกหามการนินทากาเลเหมือนเทน้ำ ไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดกินองค์พระปฏิมายังราคิน มนุษย์เดินดินหรือจะพ้นคนนินทาอันรักษาศีลสัตย์กัตเวที ย่อมเป็นที่สรรเสริญเจริญคนทรลักษณ์อักตัญญูตาเขา เทพเจ้าก็จะแช่งทุกแห่งหนหรืออย่างใน “สวัสดิรักษาคำกลอน” ซึ่งเป็นวรรณกรรมอีกเรื่องหนึ่งของสุนทรภู่ก็สอนถึงข้อปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และการพูดจาเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลแก่ตน เช่นสอนให้ควบคุมอารมณ์ในตอนเช้าให้แจ่มใส- ว่าเช้าตรู่สุริโยอโณทัย ตื่นนอนให้ห้ามโมโหอย่าโกรธา- แล้วเอื้อนอรรถตรัสความที่ดีก่อน จะถาวรพูนเกิดประเสริฐศักดิ์- อนึ่งอย่าด่าว่าแดดแลลมฝน อย่ากังวลเร่งวันให้พลันดับ- วันกำเนิดเกิดสวัสดิ์ อย่าฆ่าสัตว์เสียสง่าทั้งราศีอายุน้อยถอยเลื่อนทุกเดือนปี แล้วมักมีทุกข์โศกโรคโรคาฯลฯ
ตัวอย่างเหล่านี้มันเป็นส่วนน้อยนิดที่ปรากฏในผลงานของท่านสุนทรภู่หากใครสนใจก็สามารถหาอ่านได้อย่างละเอียดในแต่ละเรื่องที่ท่านประพันธ์ไว้ซึ่งแต่เพียงแค่นี้เรายังได้เห็นถึงอัจฉริยะภาพในเชิงวรรณศิลป์ ตลอดจนเนื้อหาที่ให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างน่าทึ่งสมกับที่ท่านเป็นกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้เป็น ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก เมื่อครบปีเกิด 200 ปี วันที่ 26 มิถุนายน 2529 ที่ผ่านมา ซึ่งทุกวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีถือเป็น “ วันสุนทรภู่ ” วันกวีไทยวันที่เราจะระลึกถึงกวีเอกของเราด้วยความภาคภูมิใจ.

text033.gif

รวมผลงานกวี


ที่
ประเภท
เรื่อง
ความยาว
ปี พ.ศ.
รัชกาลที่
วัตถุประสงค์เพื่อ

กลอนนิราศ
เมืองแกลง
๑ เล่มสมุดไทย
๒๓๕๐ ต้นปี
ที่ ๑
บันทึกการเดินทาง

กลอนนิราศ
พระบาท
๑ เล่มสมุดไทย
๒๓๕๐ ปลายปี
ที่ ๑
บันทึกการเดินทาง

กลอนนิราศ
ภูเขาทอง
๑ เล่มสมุดไทย
๒๓๗๑
ที่ ๓
บันทึกการเดินทาง

กลอนนิราศ
วัดเจ้าฟ้า
๑ เล่มสมุดไทย
๒๓๗๕
ที่ ๓
บันทึกการเดินทาง

กลอนนิราศ
อิเหนา
๑ เล่มสมุดไทย


สดุดีพระเกียรติ ร.๒

โคลงนิราศ
สุพรรณ
๑ เล่มสมุดไทย
๒๓๗๙
ที่ ๓
บันทึกการเดินทาง

กลอนนิราศ
รำพันพิลาป
๑ เล่มสมุดไทย
๒๓๘๕
ที่ ๓
บันทึกชีวิต

กลอนนิราศ
พระประธม
๑ เล่มสมุดไทย
๒๓๘๕
ที่ ๓
บันทึกการเดินทาง

กลอนนิราศ
เพชรบุรี
๑ เล่มสมุดไทย
๒๓๙๒
ที่ ๓
บันทึกการเดินทาง
๑๐
นิทานคำกลอน
โคบุตร
๘ เล่มสมุดไทย
๒๓๕๖
ที่ ๑
การบันเทิง
๑๑
นิทานคำกลอน
พระอภัยมณี
๙๔ เล่มสมุดไทย
๒๓๕๘
ที่ ๒ - ๓
เล่นละครนอก
๑๒
นิทานคำกาพย์
พระไชยสุริยา
๑ เล่มสมุดไทย
๒๓๘๓
ที่ ๓
ตำราเรียน
๑๓
นิทานคำกลอน
ลักษณวงศ์ (ตอนต้น)
๙ เล่มสมุดไทย


การบันเทิง
๑๔
นิทานคำกลอน
สิงหไตรภพ
๑๕ เล่มสมุดไทย
๒๓๘๓
ที่ ๒ - ๓
การบันเทิง
๑๕
กลอนบทละคร
อภัยนุราช
๑ เล่มสมุดไทย
๒๓๙๔
ที่ ๔
การแสดงละคร
๑๖
กลอนเสภา
ขุนช้าง-ขุนแผน
(ตอนกำเนิดพลายงาม)
๑ เล่มสมุดไทย
๒๓๖๗
ที่ ๒
การขับเสภา
๑๗
กลอนเสภา
พระราชพงศาวดาร
๒ เล่มสมุดไทย
๒๓๙๔
ที่ ๔
การขับเสภา
๑๘
สุภาษิตคำกลอน
สวัสดิรักษา
๑ เล่มสมุดไทย
๒๓๖๗
ที่ ๒
ถวายเจ้าฟ้าอาภรณ์
๑๙
สุภาษิตคำกลอน
เพลงยาวถวายโอวาท
๑ เล่มสมุดไทย
๒๓๗๓
ที่ ๓
ถวายเจ้าฟ้ากลางและเจ้า
ฟ้าปิ๋ว
๒๐
สุภาษิตคำกลอน
สุภาษิตสอนหญิง
๑ เล่มสมุดไทย
๒๓๘๐-๘๒
ที่ ๓
สอนสตรีทั่วไป
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
บทเห่กล่อม
เห่ จับระบำ
๑ เล่มสมุดไทย
๒๓๙๔
ที่ ๔
ขับกล่อมพระบรรทม
พระโอรส ธิดา ในรัชกาล
ที่ ๔